ANVÄNDNINGSRÄTT

De bilder som beställs från J-P Lahalls bildbyrå får endast användas på det sätt och i den omfattning som
avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd
av fotografen.

Bilderna får endast användas av beställaren eller
den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare.
Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan
utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till beställaren/slutanvändaren
när full betalning kommit bildbyrån tillhanda.


UTÖKAD ANVÄNDNING
För användning utöver den som angetts vid bokningen
krävs fotografens tillstånd.


BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets
utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan
teknik eller konstart får inte göras utan fotografens
medgivande.


NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn anges.


ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING
Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens
egendom som efter avtalad användning ska returneras
i oskadat skick.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25%.
När inget annat överenskommits gäller betalningstid och
dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Beställaren är alltid betalningsansvarig oavsett om
bild använts eller ej.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING MM
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild
utgår ersättning motsvarande aktuellt arkivbildspris. Till
detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma
belopp beroende på karaktären och omfattningen av användningen/ändringen.


UPPLÅTELSE AV ARKIVBILD
Vid upplåtelse av rätt att använda arkivbild måste fotografen
upplysa bildanvändaren om lånetidens längd, om vilken
användning som tillåts, om hur bildrapportering ska
ske, om fotografens namn ska anges, om pris och betalningsvillkor och om ersättningens storlek när bild skadas
eller förkommer.


SKADAD ELLER FÖRKOMMEN BILD
Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen
påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som
framställning av likvärdig kopia kostar.
Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst
10% av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen
angett. Prisbasbeloppet 2002 är 37 900 kr.
Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader
från leverans återbetalas ersättningen efter 20% avdrag
för hanteringskostnader.

Powered by: Imagedesk